top of page

Datakommunikasjon og infrastruktur

Studieår:
2020-2021 

Gjennomføring: Høst og vår 

Antall studiepoeng:6.0

Anbefalt forkunnskap:Erfaring med bruk av PC.

Læremateriale:Innføring i datakommunikasjon 2. utgave utgitt på TISIP Gyldendal akademisk forlag. Øyvind Hallsteinsen, Bjørn Klefstad og Olav Skundberg. Vi skal bruke lærebok i dette kurset sammen med egenutviklede ressurser i tillegg. Både tekstbaserte, presentasjoner og video.

Læremiljø:Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Innleveringer: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet. 

Vurderingsform: Nettbasert hjemmeeksamen. Karakterskala: A-F, hvorav A er best og F er stryk. 

Ansvarlig: Bjørn Klefstad

Faglig innhold:
Dette kurset innholder OSI-modellen som en forklaringsmodell til datakommunikasjon. En oversikt over ulike lag i OSI-modellen med tilhørende eksempler på protokoller Hva kreves for å koble en pc til et nettverk - Nettverkskonfigurasjon - Ulike typer infrastruktur - Tilkoblinger til Internett Ulike typer enheter som kan kobles til Internett Sikkerhetsaspekter i tilknytning til datakommunikasjon og infrastruktur.Læremål:
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Studenten har: 
- kunnskap om begreper, prosesser, og verktøy som anvendes innenfor datakommunikasjon 
- kunnskap om grunnprinsipper i lagdelt datakommunikasjon 
- innsikt i virkemåten til eksempelprotokoller på de ulike lagene i OSI-modellen 
- innsikt i ulike typer infrastruktur, kommunikasjonsutstyr og overføringsteknologi 
- bransjekunnskap om sikkerhetsprinsipper i tilknytning til datakommunikasjon og infrastruktur

FERDIGHETER

Studenten kan: 
- anvende faglig kunnskap til å analysere konfigurasjonen på egen pc som er koblet til et nettverk 
- anvende faglig kunnskap til å analysere og videreutvikle eksisterende infrastruktur 
- kartlegge sikkerhetsutfordringer knyttet til bruk av ulike teknologier inne datakommunikasjon 
- anvende relevante faglige verktøy 
- Eks. Wireshark til å fange og analysere datatrafikk 
- Eks. Ping og Traceroute til å identifisere ulike typer nettverksproblemer

GENERELL KOMPETANSE

Studenten har: 
- forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper 
- utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket 
- kan bygge relasjoner med fagfeller gjennom aktiv deltakelse i ulike digitale kanaler

 


Påmeldingsfrist: 18.08.20 / 19.01.21

bottom of page