top of page

Databaser

Studieår:
2020-2021 

Gjennomføring: Høst og vår 

Antall studiepoeng:6.0

Anbefalt forkunnskap:Erfaring med bruk av PC.

Læremateriale:Læreboken Databaser, skrevet av Kjell Toft Hansen, Tore Mallaug, siste utgave. (kapitel 1, 2, 4, 5, 6 og 9).

Læremiljø:Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Innleveringer: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet. 

Vurderingsform: Hjemmeeksamen som består av en casebasert prosjektoppgave. Karakterskala: A-F, hvorav A er best og F er stryk. 

Ansvarlig: Tore Mallaug 

Faglig innhold:
Innføring i grunnleggende bruk av spørrespråket SQL og relasjonsdatabase. MySQL brukes som databaseverktøy. SQL for å opprette tabeller, legge inn og endre data, samt å utføre søk i data. Design av relasjonsdatabase inkl. bruk av nøkler og referanseintegritet. Enkel bruk av ER-diagram og oversetting til tabeller.Læremål:
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Studenten har: 
- kunnskap om sentrale begreper innen relasjonsdatabaser, og kan gjøre rede for disse 
- kunnskap om hvordan en relasjonsdatabase er bygd opp ved å se på relasjonene (tabellene) og tilhørende nøkler 
- kunnskap om et ER-diagram, og vite hvordan dette kan oversettes til relasjonsmodellen

FERDIGHETER

Studenten kan: 
- lage sin egen relasjonsdatabase med tabeller, nøkler og referanseintegritet 
- opprette en database i et valgt databaseverktøy (databasesystem) 
- utføre SQL-spørringer mot en gitt database 
- tegne sitt eget ER-diagram for å oppnå en god databasedesign

GENERELL KOMPETANSE

Studenten har: 
- en bevisst holdning til strukturell lagring og representasjon av data i et informasjonssystem 
- en bevisst holdning til databasedesign

 


Påmeldingsfrist: 18.08.20 / 19.01.21

bottom of page